Ochrana životního prostředí

Žitá odpovědnost

Jako jeden z předních světových výrobců cukrovinek neseme mimořádnou odpovědnost za šetrné nakládání se zdroji, jež jsou součástí našeho hodnotového řetězce. Inovativní přístup, kompetenci a zvýšení povědomí o aspektech souvisejících s ochranou životního prostředí vnímáme jako rozhodující faktory vedoucí k zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti.

Systematické řízení ochrany životního prostředí

Cílem systému řízení ochrany životního prostředí ve společnosti Ferrero je objasnění výrobních procesů, vypracování katalogů cílů a opatření a koordinace při jejich realizaci. Tento proces se částečně uskutečňuje na základě certifikovaných systémů řízení ochrany životního prostředí: jedenáct výrobních závodů Ferrero má zaveden certifikovaný systém řízení ochrany životního prostředí podle ISO 14001:2004, dva výrobní závody obdržely pro svůj systém řízení energií certifikaci v oblasti ISO 50001:2011.

Nejnovější úspěchy a dlouhodobé cíle

Na cestě k cíli - zajištění dalekosáhlé minimalizace vlivů na životní prostředí - se nám mezitím podařilo dosáhnout již několika úspěchů. Jsou pro nás motivací, abychom nepolevovali v dalším úsilí. Níže uvádíme několik příkladů:
V rámci vlastních iniciativ zaměřených na snížení spotřeby vody nadále pokračuje dosavadní pozitivní trend. V letech 2013/2014 se podařilo skupině Ferrero snížit spotřebu vody ve srovnání s předchozím obchodním rokem téměř o 6 procent. Kromě toho se podařilo snížit v závodech Ferrero i výrobní emise CO2 o dalších 5 procent.
Až do roku 2020 budeme pokračovat v dalším snižování emisí CO2. Vytyčili jsme si za cíl, že snížíme emise spojené s našimi výrobními aktivitami oproti roku 2007 o 40 procent. Emise související s dopravou a skladováním chceme snížit ve srovnání s rokem 2009 o 30 procent.
Dále jsme si stanovili za cíl, že až do roku 2020 budeme získávat 75 procent energie spotřebované v evropských závodech z vlastní výroby, přičemž 25 procent bude pocházet z vlastní trvale udržitelné výroby.

Zpětná vysledovatelnost a trvalá udržitelnost surovin

Podle odhadů skupiny Ferrero připadá z hlediska ekobilance jedné cukrovinky dvacet procent vlivů na životní prostředí na vlastní výrobní proces. Sedmdesát procent dopadů na životní prostředí naproti tomu souvisí s produkcí zemědělských surovin a obalových materiálů. Skupina Ferrero si proto stanovila ambiciózní cíle v oblasti zpětné vysledovatelnosti a trvalé udržitelnosti uvnitř dodavatelského řetězce, které se týkají především hlavních surovin, papíru a kartonu. V souvislosti s hlavními používanými surovinami provádí společnost Ferrero studie „Life Cycle Assessment“ (LCA), jež jí umožňují lépe porozumět fungování dodavatelského řetězce a udržovat v chodu nepřetržitý proces optimalizace.

Minimalizace vlivu na životní prostředí: projekt FER-Way

Skupina Ferrero věnuje značnou pozornost ochraně naší planety. Proto si stanovila za cíl, že spojí svůj silný zájem o růst s velkou péčí věnovanou dopadům na životní prostředí, které jsou s tím spojené.
V obchodním roce 2013/2014 zahájila projekt „FER-Way – Ferrero Environmental Responsibility Way“. Cílem projektu je vytvořit v souladu s principy skupiny Ferrero dlouhodobý přístup v oblasti ekologické udržitelnosti. Projekt je založen na přístupu „Life Cycle Thinking (LCT)“, který zohledňuje celý životní cyklus produktů a hodnotí jejich hlavní dopady na životní prostředí již při jejich plánování a klade důraz na tato čtyři opatření:

  • měření – ekologické stopy aktivit skupiny Ferrero na základě uznávaných ukazatelů a kontrola optimalizace
  • plánování – produktů, obalů, strojů a budov stanovením středně- až dlouhodobých cílů
  • školení – zaměstnanců, dodavatelů a zákazníků formou dalšího vzdělávání a informačních opatření
  • spolupráce – s univerzitami, svazy, výzkumnými ústavy, dodavateli a nevládními organizacemi v rámci společných projektů