Náš hodnotový systém

Hodnoty a směrnice, kterými se v naší společnosti řídíme, jsou písemně upraveny v různých dokumentech. Ty závazně definují náš hodnotový systém a soubor pravidel a umožňují nám se poměřovat podle zde formulovaných pokynů.


 • Zpráva o společenské odpovědnosti firem
  Od roku 2010 zveřejňuje skupina Ferrero každoročně zprávu o společenské odpovědnosti firem a trvalé udržitelnosti Corporate Social Responsibility (CSR). Zpráva poskytuje podrobný přehled o klíčových cílech stanovených do roku 2020, o opatřeních a aktivitách vedoucích k jejich dosažení a také o sociální angažovanosti skupiny Ferrero a vybraných národních společností. Skupina Ferrero obdržela za zprávy CSR nejvyšší hodnocení z hlediska dodržování zásad reportingového rámce GRI (Global Reporting Initiative) a dosáhla aplikační úrovně A+.
 • Etický kodex společnosti Ferrero
  Etický kodex definuje jasná pravidla, jež jsou zaměstnanci společnosti Ferrero povinni v různých situacích přiměřeně dodržovat. Současně je určitým vodítkem pro obchodní partnery a umožňuje jim lépe porozumět našim firemním hodnotám. Kodex obsahuje nejen kritéria, která se osvědčila již dříve v minulosti, nýbrž slouží také jako určitý morální kompas, kterým by se mělo naše chování řídit – jak uvnitř společnosti, tak i směrem navenek.
 • Kodex společnosti Ferrero
  Kodex společnosti Ferrero (Ferrero Code of Business Conduct) byl sestaven v souladu s Etickým kodexem společnosti Ferrero a je závazný pro všechny obchodní partnery společnosti Ferrero. Podle tohoto kodexu jsou naši dodavatelé, obchodní partneři a všichni ostatní smluvní partneři, stejně jako jejich zaměstnanci povinni dodržovat zásady a vysoké standardy kvality společnosti Ferrero, přičemž kvalitou rozumíme nejen kvalitu a čerstvost surovin, ale také naše zásady v oblasti etiky a trvalé udržitelnosti.

  Kodex společnosti Ferrero definuje zásady v těchto oblastech:

  • vynikající kvalita a bezpečnost produktů
  • respektování lidských práv
  • ochrana životního prostředí a trvalá udržitelnost
  • utváření pracovního prostředí
  • podnikatelská etika (poctivý obchodní styk)
    
  Součástí kodexu společnosti Ferrero je dokument „A Business Code Dialogue Engagement (ABCDE)-Plan“. Jeho cílem je zajištění jednotného postupu pro všechna interní i externí pracoviště napříč celým výrobním řetězcem.
 • Odpovědná komunikace
  Společnost Ferrero vyrábí cukrovinky, jejichž smyslem je obdařit malé i velké jedinečnými okamžiky plnými chuti a požitku. Tento záměr se nám daří naplňovat již mnoho let a jsme hrdí na naše mezinárodní a regionální značky. Součástí našeho obchodního modelu jsou také reklamní kampaně zaměřené na propagaci našich produktů. Společnost Ferrero byla vždy přesvědčená o tom - a toto přesvědčení sdílí i nadále -, že jsou to právě rodiče, kteří nesou odpovědnost za vyvážené stravování svých dětí a kteří by měli své děti vést k aktivnímu životnímu stylu. Přesto bychom chtěli s našimi značkami přispět k odpovědnému a správnému pochopení reklamního sdělení. Naše reklamy jsou proto zacíleny hlavně na dospělé, kteří rozhodují o koupi, a také na mladé dospělé. Od 1. ledna 2012 aplikuje společnost Ferrero na celém světě směrnice mezinárodní potravinářské asociace International Food and Beverage Alliance (IFBA) a dbá přitom na dodržování těchto zásad:

  • Naše komunikace je založena na propagaci odpovědného požitku, který je slučitelný s vyváženou stravou a aktivním životním stylem. Tento postoj podporujeme také velikostí balení našich produktů: Více než 80 procent produktů, které prodáváme po celém světě, je dostupných v porcích o hmotnosti menší než 45 gramů, 70 procent produktů se prodává dokonce v porcích o hmotnosti menší než 25 gramů.
  • Naše reklama podléhá systému dobrovolné vnitřní kontroly. Řídíme se například kodexem Mezinárodní obchodní komory (International Chamber of Commerce, ICC), v němž jsou stanoveny rámcové podmínky pro odpovědnou komunikaci v oblasti potravin a nápojů.
  • Nepropagujeme naše produkty v televizních reklamách, inzerátech nebo na internetu, jejichž cílovou skupinu tvoří z více než 35 procent děti mladší 12 let. Stejně tak nepropagujeme naše produkty na základních školách. Výjimkou jsou situace, kdy se tak děje na výslovné přání, popřípadě se souhlasem školní správy a pouze za pedagogickým účelem.
    
  Společnost Ferrero je navíc členem mezinárodního projektu Media Smart, který učí děti rozpoznávat reklamní sdělení a rozvíjí jejich mediální gramotnost. Cílem projektu je, aby si děti osvojily samostatné a konstruktivní zacházení s médii a reklamou, jež jsou součástí jejich každodenního života. V rámci tohoto výukového programu by se děti měly naučit správně klasifikovat mediální vlivy, aby dokázaly učinit samostatné kupní rozhodnutí.
LINKA DŮVĚRY PRO ETICKÉ ZÁLEŽITOSTI SPOLEČNOSTI FERRERO

Linka důvěry pro etické záležitosti společnosti Ferrero slouží k důvěrnému ohlašování případů porušení našeho Etického kodexu a/nebo našeho Kodexu obchodního chování. Linka je k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce a je dostupná ve 43 jazycích. Linka důvěry pro etické záležitosti společnosti Ferrero je spravována třetí stranou, společností Convercent. Bezprostředně po předání společnosti Convercent je zpráva zpřístupněna řídícímu výboru Ferrero k prověření.

Pokud máte dotazy, přejete si ohlásit porušení našich zásad, nebo získat místní telefonní číslo, spojte se s Linkou důvěry pro etické záležitosti společnosti Ferrero kliknutím zde.