PRINCIPY SPOLEČNOSTI

Příběh společnosti Ferrero je příběhem jedné rodiny a je založen na zásadách a hodnotách. Tyto zásady a hodnoty jsou základním prvkem našeho jednání a naší každodenní inspirací při práci, kterou vykonáváme pro zákazníky. Skupina Ferrero se těmito zásadami řídí již od svého založení v roce 1946 a soustavně je při plnění svých vysokých cílů upevňuje a rozvíjí.

Poselství zaměstnancům

„Skupina Ferrero disponuje množstvím zdrojů, které jí umožňují překonávat těžké časy a pokračovat v solidním růstu i v budoucnu,“ řekl Michele Ferrero v poselství zaměstnancům v prosinci roku 2008. „Tyto zdroje vyplývají ze síly produktů a pocitu sounáležitosti, který sdílejí všichni zaměstnanci. (…) Buďte proto i nadále optimističtí, vydávejte ze sebe to nejlepší a zachovejte si i nadále loajalitu, profesionalitu a oddanost, jež byly vždy příznačné pro vaši práci. To jsou nezaměnitelné hodnoty, které nám pomohly k úspěchu již v minulosti a které jsou klíčem i pro náš budoucí úspěch.“

Zásady skupiny Ferrero byly zformulovány poprvé v roce 2004 a platí ve všech společnostech a pro všechny zaměstnance skupiny Ferrero. Níže naleznete jejich aktuální znění.

Loajalita a důvěra

Neutuchající ochota a připravenost naslouchat a vycházet vstříc přáním a potřebám zákazníků je základním předpokladem naší obchodní politiky, která je založena na maximální transparentnosti a poskytování excelentní kvality.

Loajalita vůči zákazníkům a důvěra, kterou nám zákazníci každý den opakovaně projevují zakoupením našich produktů, tvoří silné jádro trvalého vztahu, který nás zavazuje.

Naše podnikání se mimo jiné vyznačuje vzájemnou kolegiální důvěrou, loajálním přístupem a otevřeností nejen uvnitř skupiny Ferrero, ale také vůči všem, s nimiž přicházíme každý den do kontaktu.

Respekt a odpovědnost 

Aktivně prosazujeme právo na ochranu lidské důstojnosti a bezpodmínečné dodržování lidských práv ve všech zemích, v nichž společnosti skupiny Ferrero působí.

Pomocí právních prostředků a díky úzkým kontaktům s místními společenstvími usilujeme v naší oblasti vlivu a napříč celým výrobním řetězcem o odstranění dětské a nucené práce. V souladu se zásadou rovnosti podporujeme naše zaměstnance v jejich osobním a profesním rozvoji. To vše posiluje také naše vztahy se společenstvími v regionech, v nichž působíme.

Důrazně usilujeme o vyloučení jakékoliv formy diskriminace v zaměstnaneckých poměrech ve všech společnostech skupiny Ferrero, a to od prvního okamžiku nástupu do zaměstnání. Naše zaměstnanecká strategie je zaměřena na uzavírání dlouhodobých pracovních vztahů, které se vyznačují profesionálním růstem a uznáním výkonu zaměstnance.

Ctíme svobodu sdružování a právo našich zaměstnanců odborově se organizovat a uznáváme význam odborů při tarifním vyjednávání.

Ochrana zdraví a respekt k životnímu prostředí jsou středobodem našeho konání. Při všech našich aktivitách proto pečlivě dbáme na šetrné a trvale udržitelné zacházení s vodou, energiemi a ostatními zdroji. Nedílnou součástí toho je také využívání obnovitelných zdrojů energie. Usilujeme o zlepšení environmentální výkonnosti ve všech jejích formách, zejména pak snižováním emisí, snižováním množství odpadů a předcházením jejich vzniku a implementací rozsáhlého systému řízení odpadového hospodářství.

Integrita a profesionalita

Komunikace společnosti Ferrero směrem navenek – včetně reklamních kampaní – se uskutečňuje v souladu s jejími etickými a morálními zásadami. Respektuje důstojnost jednotlivce, rodin a dětí. Je založena na přiměřené spotřebě našich produktů a podporuje zdravý životní styl.

Zastoupení zájmů společnosti Ferrero vůči mezinárodním, národním a místním institucím vychází ze spolehlivých vědeckých poznatků a vyznačuje se integritou a transparentností.

Zájem o výzkum a inovaci

Naším cílem je vytvářet jedinečné produkty. Proto vyvíjíme inovativní přístupy v oblasti výzkumu a inovativní výrobní procesy a implementujeme vlastní technologie.

Napříč celým dodavatelským řetězcem používáme uznávané a osvědčené systémy kontroly kvality a zpětné vysledovatelnosti. Naším cílem je přitom zabezpečit organoleptické a výživově-fyziologické vlastnosti používaných surovin.

Důležitým základem našeho úspěchu je pečlivý výběr kvalitních surovin. Při jejich nákupu uplatňujeme přísná etická měřítka a klademe důraz na jejich původ, způsob sklizně a zpracování.

Na celém světě nabývá na významu pozornost věnovaná tématům, jako je bezpečnost potravin, výživa a fyzická aktivita. Proto soustředíme naše úsilí v oblasti výzkumu a investic na vývoj vysoce kvalitních produktů, které jsou slučitelné z hlediska jejich nutriční hodnoty a velikosti porcí s požadavky na vyváženou stravu. Přitom dbáme zejména na potřeby dětí a rodin.

Pracovat - Vytvářet - Darovat 

Již na počátku své profesní kariéry si Michele Ferrero zvolil heslo: „Lavorare, Creare, Donare“ („Pracovat – Vytvářet – Darovat“). Toto heslo ctíme i my dnes. Věříme totiž v „etiku jednání“ a dáváme přednost konkrétním činům před slovy.

Tato filozofie je dodnes inspirací pro:

nadaci Ferrero, která usiluje o aktivní a trvalé zapojení bývalých zaměstnanců společnosti Ferrero po jejich odchodu do penze. Nabízí jim sociální a kulturní programy, z nichž mají užitek také obce, v nichž Ferrero působí.
„Imprese Sociali Ferrero“ („Sociální společnosti Ferrero“). Jedná se o sociální projekty, jejichž cílem je na základě investic a následně získaných prostředků zlepšovat životní podmínky místních společenství v rozvojových zemích. Mimořádná pozornost je přitom věnována zlepšování životních podmínek dětí.
celou skupinu Ferrero, která vnímá sociální angažovanost jako ústřední prvek vlastní identity a jednání.

Zásady společnosti Ferrero jsou v souladu s příslušnými konvencemi Spojených národů – zejména s mezinárodní iniciativou společenské odpovědnosti UN Global Compact a Úmluvou OSN o právech dítěte –, jakož i s relevantními konvencemi Mezinárodní pracovní organizace a Světové zdravotnické organizace. Jsou základem našeho etického kodexu.