LIDÉ A FERRERO

Za úspěchem společnosti Ferrero jsou lidé

Společnost Ferrero je od svého založení postavena na silných lidských a podnikatelských hodnotách. Co se týče sociální odpovědnosti a etických otázek, vyznačuje se podnik také pokrokovým způsobem jednání, což dokládají četná opatření, projekty a iniciativy, které jsou vždy v souladu s příslušnými místními kulturami, rozdílnostmi a nejlepší praxí (Best Practices), přičemž sledují stejné strategické cíle.

V dnešní době je více než kdy dříve nutné posilovat náš etický přístup a principy a jasně vyjadřovat společné hodnoty a vlastní odpovědnost. Tyto zásady jsme proto písemně zpracovali ve svém etickém kodexu. Řídí naše chování ve všech vztazích: ve vztahu k trhu, a zejména ve vztahu ke spotřebitelům, k obcím, kde pracujeme, k lidem, kteří pracují s námi, i k dalším partnerům, s nimiž jsme v kontaktu. Považujeme se za součást této společnosti. Velmi dobře si uvědomujeme, že za svůj úspěch vděčíme mnoha lidem a jejich obětavé práci.

Zaměstnanci jsou naším nejcennějším kapitálem

Pro společnost Ferrero je nejdůležitější vytvářet a udržovat pozitivní pracovní prostředí, které je založeno jednak na ochraně svobody, důstojnosti a nedotknutelnosti člověka a jednak na korektnosti v mezilidských vztazích. Všem svým zaměstnancům přitom zaručujeme rovné šance. Podporujeme vytváření podnikové atmosféry založené na tolerantnosti a respektování lidské důstojnosti. Snažíme se, aby naši zaměstnanci měli všechny dostupné prostředky v oblasti know-how, odborné specializace a profesního úspěchu, aby mohli co nejlépe plnit své úkoly. Společnost Ferrero poskytuje rozsáhlý program pro další vzdělávání a školení, kterého se mohou zúčastnit všichni zaměstnanci dle svých potřeb a možností.

Aktivní přístup: společně pro lepší životní a pracovní podmínky

Všude tam, kde společnost Ferrero aktivně působí, se spolu s místními lidmi a specializovanými partnerskými organizacemi snaží přispět k vytvoření lepších životních a pracovních podmínek. Příkladem jsou Ferrero Social Enterprises společnosti Ferrero a jednak různorodé iniciativy v některých oblastech, kde se pěstují určité suroviny. Jsme tak například členy četných fór pro udržitelné pěstování kakaa, kam patří i Mezinárodní iniciativa v oblasti kakaa (International Cacao Initiative – ICI), která již léta usiluje o vyloučení dětské práce a zlepšení pracovních a životních podmínek pěstitelů kakaa.

Dále podporujeme projekty v Republice Pobřeží slonoviny, v Ghaně a Ekvádoru, které pomáhají pěstitelům kakaa. Jde například o nabídku vzdělávacích možností, zlepšení infrastruktury a pracovních podmínek, o příplatky a další opatření.

Na Pobřeží slonoviny jsme zahájili různé projekty na získávání certifikovaného kakaa a spolu s jedním partnerem jsme realizovali projekt školy. V Ghaně a Nigérii nás spojuje dlouholeté partnerství mj. s organizací Source Trust na podporu udržitelnosti a sledovatelnosti v oblasti pěstování kakaa směrem k dodavateli a na zlepšení životních podmínek farmářů.

Naše aktivity se však nevztahují pouze na regiony, ve kterých se pěstuje kakao, ale například také na oblasti pěstování lískových ořechů, což je v tomto případě zejména Turecko. V Turecku se společnost Ferrero v rámci asociace EU sdružující výrobce čokolády, trvanlivých sušenek a cukrovinek (Association of Chocolate, Biscuit and Confectionery Industries of Europe – CAOBISCO) – která je hlavním finančním zdrojem veřejně-soukromého partnerství s mezinárodní organizací práce (ILO) v Turecku – podílí na projektu, který usiluje o zrušení zneužívané dětské práce v oblasti sezonního komerčního zemědělství při sklizni lískových ořechů. Významná část projektu je zaměřena na zemědělce, kteří pěstují lískové ořechy, a zprostředkovatele práce v příslušných regionech na dané téma.