ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ferrero se snaží využívat na celém světě ekologické výrobní metody.
Proto:
- Organizujeme projekty a operační programy, které respektují životní prostředí ve všech oblastech, kde působíme;
- Řídíme naše továrny s cílem efektivního využívání energie, materiálů a přírodních zdrojů a omezování jejich dopadu na životní prostředí, omezování tvorby odpadů a zmetků a podle možností využívání obnovitelných zdrojů energie;
- Jsem si vědomi skutečnosti, že zachování množství a kvality vody na zemi není jen ekologický problém, ale současně výzva pro celý zemědělský, ekonomický a společenský systém. Proto usilujeme o odpovědné využívání vodních zdrojů;
- Stanovíme si cíle ochrany životního prostředí a zavazujeme se měřit pokrok, kterého v této oblasti dosahujeme;
- chceme vzdělávat naše obchodní partnery, aby výše uvedené zásady byly dodržovány všude a všemi složkami naší organizace.
- Abychom to všechno systematicky zaručovali, zavedla společnost Systém environmentálního managementu podle ISO 14001:2004.
Díky tomuto systému každé pracoviště skupiny přijalo jednotný globální postoj, a spojuje růst a činnost společnosti s místními podmínkami a ochranou životního prostředí.